Specialisti za elektrotehnični material

Pripravite se na CPR

Elektronabava > Nasveti  > Kabli in pribor  > Pripravite se na CPR

Pripravite se na CPR

Izjava o lastnostih (DoP)

Izjava o lastnostih je ključni del CPR. Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z lastnostmi, ki jih navaja. Informacije, ki jih je potrebno navesti, so v Dodatku ZA v harmoniziranem standardu ( hEN) ali v ustreznem poglavju evropskega ocenjevalnega dokumenta (European Assessment Document – EAD) .

V izjavi o lastnostih morajo biti navedene vse bistvene značilnosti gradbenega proizvoda tako, kot je to določeno v hEN ali EAD. Uredba zahteva, da se vsaj za eno ali več bistvenih značilnostih, ki so pomembne za predvideno uporabo, navedejo tudi lastnosti. Za bistvene značilnosti, za katere proizvajalec ne navede lastnosti, navede okrajšavo NPD (»lastnosti niso določene«).

 

 

Če povzamemo, je Izjava o lastnostih (4-7 člen CPR):
 • Edini način izjavljanja, da ima proizvod neko bistveno značilnost.
 • Lahko je v elektronski ali papirni obliki (če jo prejemnik zahteva).
 • Mora biti v jeziku države članice, v kateri je proizvod na trgu.
 • Najmanj ena bistvena značilnost ne sme biti označena z NPD (lastnost ni določena).
 • Izdati se jo mora vedno, kadar obstaja hEN ali ETA za ta proizvod.
 • Izjave o lastnostih je potrebno hraniti 10 let od izdaje.

 

Vsebina izjave o lastnosti proizvoda, pokritega z hEN ali ETA je natančno določena ( 6. čl- CPR):
 • Številka izjave.
 • Enovita identifikacijska oznaka tipa proizvoda ( kabla).
 • Predviden namen uporabe.
 • Podatki o proizvajalcu ali pooblaščenem zastopniku.
 • Sistem potrjevanja (sistem AVCP, največkrat 1+).
 • hEN…..ime in identifikacijska številka priglašenega organa (NB).
 • Deklarirane lastnosti proizvoda iz standarda oziroma ETA.
 • Kraj in datum, podpis pooblaščene osebe za podpis Izjave.

 

Kaj je CPR?

Oznaka CE

Za vsak gradbeni proizvod, za katerega obstaja harmoniziran evropski standard (hEN), ali kadar proizvajalec zanj pridobi evropsko tehnično oceno (ETA), je potrebno pripraviti izjavo o lastnostih in ga označiti z oznako CE.

Za izdajo izjave o lastnostih in oznako CE je izključno odgovoren proizvajalec.

Oznaka CE mora biti skladna s splošnimi načeli, ki izhajajo iz člena 30 Regulative (EC) št.765/2008 in mora biti pritrjena vidno, čitljivo in neizbrisno na oznaki, ki je nameščena na kolutu, zvitku ali bobnu energetskih, kontrolnih in komunikacijskih kablov.

 

CE oznaki sledijo še naslednje označbe:

 • Dvoštevilčna oznaka leta, ko je bila oznaka prvič pritrjena.
 • Ime in naslov proizvajalca ali identifikacijskim znak proizvajalca.
 • Enotna identifikacijska šifra tipa proizvoda (kabla).
 • Številka izjave o lastnostih.
 • Razred deklariranih lastnosti kabla
 • Referenčno število uporabljene harmonizirane tehnične specifikacije (EN 50575:2014)
 • Identifikacijska številka priglašenega organa.
 • Namen uporabe kot je opisano v uporabljeni harmonizirani tehnični specifikaciji (razred lastnosti).

CE oznaka mora biti pritrjena na proizvod, preden je le-ta dan v prodajo.

 

Pripravite se na CPR!

Kratek pregled sprememb z nastopom veljavnosti Uredbe (EU) št.305/2011 – CPR, UL EU 88/5, 4. 4. 2011, velja od 1. 7. 2013 za ostale gradbene proizvode, za kable kot gradbeni proizvod pa od 1. 7. 2017.

 

Prej Od 1.7.2017 dalje
CPD – direktiva o gradbenih proizvodih. CPR – regulativa o gradbenih proizvodih.
Nobenih zakonskih obveznosti. Zakonska obveznost za proizvajalce, distributerje in uvoznike, ki dajejo kable na trg.
Nobenih obveznih testiranj. Obvezno testiranje s strani priglašenih organov (NB, NL).
CE označevanje prostovoljno.Izjava o skladnosti. CE označevanje obvezno.Izjava o lastnostih.
Kabli razvrščeni glede lastnosti širjenja ognja (flame spread). 7 razredov glede na lastnosti , ki vključujejo sproščanje toplote in širjenje plamena ter 3 dodatni razredi , ki pokrivajo nastanek dima, kislost in nastanek gorečih kapljic.
Brez omembe nevarnih substanc. Omemba nevarnih substanc pri normalni uporabi je vključena.
Brez zahtev po preverjanju lastnosti. Proizvajalci morajo vključiti neodvisno tretjo stran (priglašeni organ kot npr. ZAG) pri ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti proizvoda (AVCP).

 

Predpisi s področja požarnega varstva (pomembni za potrjevanje nespremenljivosti lastnosti):
 • Zakon o varstvu pred požarom- ZVPoz (UL RS 3/2007-UPB1, 83/2012).
 • Zakon o graditvi objektov-ZGO-1 (UL RS 102/2004-UPB, NPB14).
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UL RS 31/04, 10/05,83/05 in 14/07).
 • Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (UL RS 12/2013) (Izkaz požarne varnosti).
 • Tehnična smernica TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v stavbah.
 • Uredba (EU) št. 305/2011 – CPR (UL EU 88/05, 4.4.2011, velja od 1.7.2013) – kabli se vključijo v CPR 1.7.2017 !!!!
 • Uredba (EU) št.764/2008 – Uredba o medsebojnem priznavanju (velja od 13.5.2009).
 • Uredba ( EU) št-1062/2013 – Evropska tehnična ocena ( UL EU L289/42).
 • Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1 ( UL RS 82/2013, 8.10.2013).
  http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbeni_proizvodi/uredba_eu_3052011/

 

CPR – pregled zahtev po državah

Vse države EU še niso sprejele nacionalne regulative.

 • UK: samo Cca
 • Belgija / Nizozemska: Eca je sprejemljiv, če kabli niso inštalirani v snopih.
 • Španija: Cca v javnih zgradbah / Dca v ostalih zgradbah.
 • Francija / Nemčija: obstajajo priporočila združenj proizvajalcev kablov.
 • Trend gre proti razredu Cca.

 

V Elektronabavi smo zavezani h kakovosti in želimo našim strankam ponuditi najboljše, zato vam jamčimo, da si boste z nakupom kablov v naših poslovalnicah zagotovili kable, ki bodo v celoti skladni z zahtevami CPR. Tako boste tudi vi vašim strankam ponudili najboljše in poskrbeli za njihovo varnost v primeru požara.

Obiščite naše poslovalnice, kjer vam bodo naši prodajalci svetovali pri izbiri ustreznih kablov.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.