Specialisti za elektrotehnični material

Fotovoltaika in samooskrba kot poslovna priložnost

Elektronabava > Nasveti  > Hlajenje in ogrevanje  > Fotovoltaika in samooskrba kot poslovna priložnost

Fotovoltaika in samooskrba kot poslovna priložnost

Ob prijetnih poletnih sončnih dneh, ždenju v senci in »skrivanju« pred soncem do večernih ur se nam poraja vprašanje, kako bi lahko drugače, bolj koristno izkoristili sonce?

Dejstvo je, da se število porabnikov električne energije povečuje iz leta v leto. Z energijskimi sanacijami in naložbami sicer omilimo porabo na tem področju, kako pa lahko pripomoremo pri proizvodnji električne energije?

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije je proizvajanje električne energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije. Deluje s pomočjo medsebojnega povezovanja končnih odjemalcev z napravo za samooskrbo.

Osredotočimo se na primer, da se v podjetju odločate za naložbo v sončno elektrarno, hkrati pa tudi v zasebnem življenju razmišljate o omilitvi mesečnega računa elektro energenta.

Elektrarne za podjetja

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori in Javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022. Sredstva za izvedbo javnega razpisa so v višini 10 milijonov evrov.

Gre za omogočanje nakupa fotonapetostnih modulov, opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in za priključitev na elektroenergetsko omrežje.

Razpisana sredstva so namenjena gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom (po Zakonu o gospodarskih družbah) in zadrugam (po Zakonu o zadrugah).

Evropski denar za sončne elektrarne

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec. Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo.

Minimalna višina operacije – Prijavitelj mora izkazati, da je minimalna višina operacije 100.000 EUR. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

Vloge za prvo odpiranje so morale biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019. Še vedno pa imate možnost oddati vloge za drugo, tretje in četrto odpiranje.

Roki za oddajo vlog:

  • drugo odpiranje: 26. 7. 2019,
  • tretje odpiranje: 28. 2. 2020,
  • četrto odpiranje: 25. 9. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo na svoji spletni strani posebno obvestilo o porabi sredstev. V obvestilu navaja, da bodo vloge, prejete za četrto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. oktobra 2022.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Domača elektrarna

Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo, manjšo od 41 kW), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskem operaterju pridobiti soglasje za priključitev.

Pravico do samooskrbe po novem lahko prejme tudi skupnost odjemalcev in ne samo enostanovanjske oz. večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe.

Po spremembi uredbe so določene tri vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:

1) individualna samooskrba,

2) samooskrba večstanovanjskih stavb in

3) samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov.

To doslej ni bilo mogoče, saj je prvotna uredba samooskrbo omogočala le lastnikom enostanovanjskih hiš oziroma poslovnih stavb. Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.

Obračunsko obdobje za samooskrbo« je koledarsko leto oziroma obdobje od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino.

Zaključek

Glavna prednost samooskrbe je v tem, da odjemalec, ki postavi lastno napravo za proizvodnjo električne energije, plača samo razliko med količino, ki jo je prevzel iz omrežja. Na ta način so stroški za elektriko bistveno manjši. Elektrarne za samooskrbo so nezahtevne za vzdrževanje in imajo dolgo življenjsko dobo. Nova uredba bo imela pozitivne učinke tudi na gospodarstvo, saj bo pospešila razvoj panoge, večanje samooskrbe pa bo razbremenjevalo omrežje.

Preveri v e-trgovini

Viri:

http://www.mzi.gov.si

https://www.energetika-portal.si/

https://www.uradni-list.si/

Luka Erlah

luka.erlah@elektronabava.si

Luka Erlah je zaposlen v Elektronabavi kot produktni specialist za inštalacijsko opremo.