Splošni prodajni pogoji

 1. Veljavnost splošnih prodajnih pogojev

S temi splošnimi prodajnimi pogoji se Elektronabava d.o.o (v nadaljevanju prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih za tekoče in nemoteno medsebojno poslovanje. Prodajalec prodaja in dobavlja izdelke samo v skladu s temi pogoji. Določila kupčevih poslovnih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru, tudi če jih prodajalec ni izrecno zavrnil. Za vsa odstopanja od omenjenih pogojev je potrebno pisno soglasje prodajalca oz. potrditev na novo dogovorjenih pogojev v obliki aneksa. Za naročila investicijske opreme in specifičnega neserijskega blaga, ki ni predmet redne prodaje prodajalca se stranki za vsak posamični nakup oz. prodajo dogovorita o vsakokratnih posebnih prodajnih in plačilnih pogojih. Če je prodajalec s kupcem sklenil pogodbo ali aneks z drugačnimi določili za posamezno prodajo, se splošni prodajni pogoji uporabljajo v vsem česar pogodba ali aneks za posamezno prodajo ne ureja drugače.

 1. Način sporazumevanja

Vsa obvestila glede prodaje lahko stranki izmenjata v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Vsak ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno. Obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente oz. vse druge podatke, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo posla.

 1. Obseg in veljavnost ponudbe

Prodajalec bo na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja kupcu izdelal ponudbo, ki je za prodajalca zavezujoča, če vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok v katerem lahko ponudbo sprejme. V vseh drugih primerih prodajalčeva ponudba ni zavezujoča. Če se stranki nista pisno sporazumeli drugače, je rok veljavnosti ponudbe štirinajst koledarskih dni od dneva izstavitve. Prodajalec je vezan na ponudbo do izteka tega štirinajstdnevnega roka. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec sprejel v celoti in če je prodajalec njegovo pisno potrditev ali naročilo prejel pred iztekom navedenega roka. Delni sprejem izdane ponudbe s strani kupca ni (delni) sprejem ponudbe, ampak se šteje za nasprotno ponudbo kupca. Pogoji, roki, cene, kakovost ter količina, izraženi v ponudbi, veljajo samo za specifično opremo, določeno v sami ponudbi in sicer samo za to ponudbo. Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve izdelave ponudbe.

 1. Obseg in veljavnost naročila

Naročilo je veljavno, če vsebuje vse podatke, ki jih potrebuje prodajalec za pravilno in nemoteno izvedbo. Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok, način odpreme, način plačila, in druge podatke, ki jih potrebuje prodajalec za pravilno in nemoteno izvedbo.

Prodajalec prav tako ni dolžan sprejeti naročila in dobaviti blaga kupcu v primerih, ko kupec v roku ne poravnava svojih obstoječih obveznosti do prodajalca ali v primeru slabe bonitete kupca. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko od kupca zahteva za izvedbo posameznih naročil delno ali 100% predplačilo.

Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec sprejel, enostransko odstopi, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.

Prodajalec bo sprejel in realiziral novo naročilo kupca pod pogojem, da ima kupec poravnane vse predhodno izstavljene račune prodajalca in vse druge zapadle finančne obveznosti.

Za navedbe in informacije v katalogih in drugi dokumentaciji proizvajalcev in prodajalčevih dobaviteljev, prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti glede vsebinske verodostojnosti teh navedb in informacij. Tozadevno tudi ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno posledično nastalo škodo in ne priznava nikakršnih odškodninskih zahtevkov ali povračil.

 1. Embalaža

V primeru, da ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, se paketiranje izvede v skladu s slovenskimi predpisi in standardi, ki so v veljavi za kopenski prevoz oziroma se uporablja originalna embalaža proizvajalca. Prodajalec ni odgovoren za katerikoli drug način paketiranja.

 1. Dobava

Dobavni rok začne teči po prejemu naročila kupca pod pogoji izdane ponudbe in pod pogojem, da je kupec predhodno poravnal vse svoje obveznosti do prodajalca oziroma z dnem, ko prodajalec prejme plačilo na svoj račun, če je tako dogovorjeno. Velja, da je dobavni rok izpolnjen, ko je blago dobavljeno na mesto, navedeno v kupčevem naročilu, v skladu s prodajalčevim tedenskim razporedom dostave blaga. Pri eventualni prekoračitvi tega termina prodajalec ne priznava nobenega nadomestila škode, ki bi nastala zaradi zamude pri dobavi. Prodajalec prav tako ne prevzema v nobenem primeru odgovornosti za eventualne naknadno nastale posledice, ki bi nastale zaradi zamud pri dobavi ali nedobavi blaga. Iz tega vidika se prav tako ne priznajo nikakršni odškodninski zahtevki ali stroški nadomestnega nakupa blaga.

Prodajalec ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima vpliva, kot na primer dejanja višje sile (požar, vojna, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin). Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. V primeru, ko je vzrok za zamudo dobave na strani kupca, se bo opremo skladiščilo in z njo upravljalo na stroške in tveganje kupca.

 1. Cene

Cene so praviloma veleprodajne cene proizvajalca za tovarniško pakiranje, exw skladišče prodajalca (Incoterms 2000), lahko vključujejo vkalkulirane carinske stroške, stroške poslovanja in druge stroške. Cene veljajo na dan dobave blaga oz. skladno z dano ponudbo in pogoji v ponudbi. Cene so brez DDV, razen če ni drugače določeno. Cene praviloma izključujejo tudi stroške posebnega pakiranja, transporta ali poštnih stroškov. Morebitna dostava do kupca bo izvršena v breme in na rizik kupca ter obračunana po dejanskih stroških. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spremenijo pogoji, ki vplivajo na ceno.

 1. Odprema in transport blaga

Prodajalec prodaja kupcu blago na pariteti exw skladišče prodajalca v Ljubljani oz. na pariteti exw skladišče njegovih PE, naloženo na transportno sredstvo (kamion). Prodajalec se obvezuje, da bo po naročilu in na stroške kupca najustrezneje organiziral transport blaga do želenega kraja.

Ustreznost blaga po vrsti in količini skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik oz. v njegovem imenu prevoznik na nakladalnem mestu. Rizik zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko kupec prevzame blago po prejšnjem odstavku te točke. Prodajalec izroči blago kupcu v posest v trenutku, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku ali špediterju. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila (pridržek lastninske pravice).

Kupec mora zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje kamiona v namembnem kraju, razen če ni drugače dogovorjeno.

 1. Plačilni pogoji

V kolikor stranki nista vsakokrat posebej dogovorjeni za odloženo plačilo, lahko kupec prevzame blago po plačilu predračuna in ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.

Prodajalec lahko, kot pogoj za odloženo plačilo, od kupca zahteva garancijo za plačila (bančna garancija, menica, ipd.).

V primeru, ko sta se prodajalec in kupec dogovorila o odloženem plačilu, sta stranki sporazumni, da nastane terjatev prodajalca do kupca z dnevom prevzema blaga oziroma z dnevom odpreme po pošti ali drugim transportnim sredstvom.

Prodajalec se obvezuje izstaviti račun v roku 8 dni po izročitvi (dobavi) blaga.

Kupec plača kupnino z bančnim nalogom za plačilo, ki mora prispeti na transakcijski račun prodajalca najkasneje zadnji dan roka plačila.

Kupec je dolžan ob plačilu specificirati račune, ki jih plačuje. Če prodajalec ne prejme obvestila kupca, bo zapiral kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa zakon (Obligacijski zakonik) in o tem obvestil kupca.

Če med prodajalcem in kupcem poteka obojestranski blagovni promet, lahko stranki v primeru, da so medsebojne terjatve istovrstne (denarne), zapadle, likvidne in nesporne, opravita pobot medsebojnih obveznosti na podlagi pisne izjave ene od strank.

V primeru, da obstojijo pogoji za pobot, soglasje strank o pobotu ni potrebno in ga lahko izvede ena stranka, o čemer mora obvestiti nasprotno stranko.

V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. Rok plačila obresti je petnajst dni po prejemu obračuna.

Prodajalec je upravičen ustaviti dobave kupcu do poravnave vseh zapadlih terjatev prodajalca do kupca. Prav tako si prodajalec, v primeru poslabšanja gmotne zmožnosti kupca, ki bi po oceni prodajalca lahko ogrožala plačilo kupnine, pridržuje pravico, da odkloni realizacijo nadaljnjih kupčevih naročil.

Blago postane kupčeva last, ko je zanj v celoti plačana kupnina in morebitne obresti za prepozno plačilo. V kolikor je kupec blago predelal ali prodal, si lahko prodajalec izbere drugo enakovredno blago po lastni izbiri.

Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

 1. Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu vse do popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.

 1. Garancija

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto blaga v enakem obsegu, kot jo daje prodajalčev dobavitelj. Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi garancijski izjavi oz. garancijskem listu. Garancija velja za enako obdobje kot jo priznava proizvajalec, računano od datuma prevzema blaga.

Prodajalec ne daje nikakršne garancije za prodano blago v naslednjih primerih: če kupec napačno ravna z napravo oz. ne upošteva navodil za uporabo, če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam, če kupec popravlja ali spreminja blago oz. opremo, če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, nestrokovne montaže, ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz blaga in jih ne povzroči prodajalec.

Odgovornost prodajalca v okviru garancije izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno posledično škodo v kakršnikoli obliki ali implicitna pričakovanja kupca, vključno z možnostmi prodaje blaga ali pripravljenosti za namensko uporabo. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi uporabe ali napake na blago, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova. Prodajalec ne priznava nikakršnih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi bremenili prodajalca zaradi eventualnih reklamacij.

 1. Reklamacije in vračila blaga

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem nemudoma po prejemu blaga. Morebitne očitne napake je kupec dolžan reklamirati z zapisnikom najkasneje v roku 8 dni od datuma prevzema blaga, sicer izgubi vse pravice, ki mu grejo iz tega naslova. Zapisnik mora podpisati tričlanska komisija. Zapisnik, s katerim se reklamira napake na blagu, nastale med prevozom, mora podpisati tudi prevoznik.

Za blago, ki je bilo osebno prevzeto v skladišču prodajalca, se ne priznava količinskih reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po preteku šestih mesecev od izročitve blaga. Reklamirano blago mora kupec hraniti v zatečenem stanju do dokončne rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za vračilo blaga, sicer odgovarja za vso nastalo škodo in stroške.

V primeru reklamacije je kupec dolžan plačati prodajalcu nesporni del kupnine pod dogovorjenimi pogoji. Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu pod pogojem prodajalčevega izrecnega predhodnega soglasja. Vrne se lahko samo nepoškodovano, brezhibno blago, v originalni embalaži proizvajalca, in sicer najkasneje v roku dvanajstih mesecev od datuma dobave. Prodajalec je pripravljen prevzeti tako blago samo pod omenjenimi pogoji in po znižani ceni, ki jo določi prodajalec. Vse transportne stroške, ki bi nastali pri omenjenem vračilu blaga prodajalcu, krije kupec. Za vrnjeno blago prodajalec kupcu prizna samo dobropis, ki se upošteva pri bodočih nakupih pri prodajalcu.

 1. Končne določbe

Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu, kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni prodajni pogoji ne določajo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub morebitni pravni neveljavnosti njenih posameznih členov ali določil. Praznino, ki nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov in določil teh splošnih prodajnih pogojev, morata stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in po svojih najboljših zmožnostih v smislu določil teh splošnih prodajnih pogojev.

Spremembe in dopolnitve teh splošnih prodajnih pogojev so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki. Vse nastale spore v zvezi s temi splošnimi prodajnimi pogoji si bosta prodajalec in kupec prizadevala reševati sporazumno. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.